Стипендиантска програма на Общински фонд за подкрепа на професионално развитие на кадри в здравеопазването в община Троян

Право да кандидатстват за стипендия от Общинския фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“ за Община Троян имат:

 • Лица, постъпили за обучение за придобиване на образователно-квалификационна степен „Магистър“ по медицина или „бакалавър“ по Здравни грижи по специалностите „Медицинска сестра“, „Акушерка“, „Рентгенов лаборант“, „Медицински лаборант“ и „Рехабилитатор“, които са сключили предварителни договори с лечебно заведение на територията на Община Троян
 • Специализанти, придобили образователно-квалификационна степен „Магистър“ по медицина, които са сключили трудови договори с лечебно заведение на територията на Община Троян и не ползват средства по Проект "Специализация в здравеопазването” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд или средства по други проекти със сходна цел,  съфинансирани със средства по програми на Европейския съюз.

 

Условия за кандидатстване:

 Кандидатстването за финансово подпомагане за обучение и специализация по медицина е допустимо за отпускане на стипендии.

 • Средствата, отпуснати за стипендии за едно лице, са в размер до 60% от минималната работна заплата за страната месечно.
 • Не се допускат до разглеждане молби от лица, ползвали средства от Общинския фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“ за Община Троян и прекъснали обучението си за повече от една година по свое желание.

           

Кандидатите трябва да отговарят на  следните критерии за финансово подпомагане от Общинския фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“ за Община Троян:

 1. Да са български граждани.
 2. Да са местни за Република България лица през трите предходни на кандидатстването години.
 3. Да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към Община Троян.
 4. Да не са поставени под запрещение или осъждани за престъпление от общ характер.
 5. Да са постъпили за обучение или специализация във висше учебно заведение по специалността медицина или здравни грижи.
 6. Да имат среден успех за предходната година не по-малко от „Добър“ (важи за студенти след завършен първи курс).
 7. Да не са прекъсвали обучението си за повече от една година, освен в случаи на заболяване или майчинство.
 8. Да са сключили предварителен или трудов договор лечебно заведение със седалище в Община Троян.

 

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Кандидатите за получаване на средства от Общинския фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“ за Община Троян подават Заявление за отпускане на средства по образец. 

Представят следните приложения:

 1. Копие на лична карта, заверено от заявителя с гриф „вярно с оригинала".
 2. Декларация, че кандидата е местно за Република България лице за през трите предходни на кандидатстването години.
 3. Удостоверение за липса или наличие на публични задължения към Община Троян.
 4. Свидетелство за съдимост.
 5. Удостоверение за записан семестър по специалността медицина/здравни грижи или за специализация по медицина във висше учебно заведение в Република България.
 6. Копие на студентска книжка, от което е виден успехът за предходната година (важи за студенти след завършен първи курс).

 

Заявлението  се подават в деловодството на Община Троян, където получава входящ номер и се насочват към Комисията на Общински фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“ за Община Троян

 

Кандидати, за които е одобрено изплащане на стипендии, представят на Комисията към Общински фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“ за Община Троян,  копие от студентска книжка за установяване на всеки новозаписан семестър.

 

Информацията е от ПРАВИЛНИК за организацията и реда  на работа на Общински фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“ за Община Троян

(приет с Решение на ОбС Троян № 521 от 26.07.2017 г.)

© 2019 Общински съвет - Троян. Всички права запазени.