Емоционално и удължено 26-то заседание на ОбС-Троян

Понеделник, 11 Декември 2017 09:14

Проведеното редовно 26-то заседание на Общински съвет – Троян на 30 ноември, ще бъде запомнено със започването на две нови инициативи – подписване на договора за отпускане на  стипендия на първия медик от Фонда за подкрепа на професионалното развитие  на кадри в здравеопазването в Общината и споразумение за противодействие на разпространението на наркотични вещества сред подрастващите, както и  много дебати около обсъждане на Програмата за намаляване на нивата на замърсяване и постигане на нормите за качество на атмосферния въздух /КАФ/ , по показатели на фини прахови частици/ФПЧ/ на територията на нашата община и утвърждаване на проект за договор за възлагане на управление на общинската фирма „Общински пазари“.

Програма за намаляване на нивата на замърсителите на  територията на град Троян за периода 2016 - 2020 година бе приета, като ОбА ще внесе предложение за корекция на местните данъци със стимули и санкции касаещи програма за намаляване на фините прахови частици, подобряване качеството на атмосферния въздух,  като обсъди възможността за приемане на стимулиращи  мерки.

От дневния ред отпаднаха точка 12-за създаване на Общинско предприятие „Троянски имоти“ и т. 7 за утвърждаване на проект за договор за възлагане на управление на „Общински пазари“ЕООД, поради изтегляне от вносителя.

След много дебати бе прието придобиването на общински имот 202 кв.м в центъра на Троян при цена от 30 000.

Стратегията за развитие на „Националното изложение на художествените занаяти и изкуства –Орешак“ ЕООД, бе приета с няколко  препоръки от комисията по „Образование, спорт, култура и граждански организации“ - указаните икономически показатели за 2018 г. да бъдат в тренд на нарастване на приходите; в стратегията да се  заложи кандидатстване по европейски програми; да се планират  разходи за инвестиции и подобрения на материалната база и в   стратегията да има мероприятия  за отбелязване 150 години Троян.

Не бе прието представеното допълнение на програмата на  „В и К - Стенето“ ЕООД, като   Общинския съвет  - Троян задължава кмета на общината и управителят на дружеството   в срок до  три месеца да изготвят програма за решаване проблемите във водоснабдяването на малките населени места със срокове и начин на финансиране. Програмата да се внесе за разглеждане в Общински съвет на заседанието през месец март  - 2018 г.

© 2018 Общински съвет - Троян. Всички права запазени.