Файлове за изтегляне
Начало Търсене На горе
Категория: НАРЕДБИ
Подреждане по: По подразбиране | Име | Дата | Тегления | [Низходящо]
Файла:
Наредба № 4 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Троян

Изтегляне
Изтегляне

Приета с Решение на ОбС Троян № 312/22.12.2016 г., изм., Решение по адм.д. № 153/2017 г. на Административен съд Ловеч


Създаден
Размер
Тегления
2017-08-29 16:56:02
154 KB
19

Наредба № 1 за опазване на обществения ред на територията на Община Троян

Изтегляне
Изтегляне

Приета с решение № 391/25.07.2013г. на ОбС – Троян, изменена и допълнена с Решение № 769/27.11.2014 г., изм. и доп. с Решение № 47/21.01.2016 г., изм. и доп. с Решение № 416/27.04.2017 г.


Създаден
Размер
Тегления
2017-06-09 09:00:00
165 KB
258

Наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян

Изтегляне
Изтегляне

Изменена с Решение № 419/27.04.2017 г. на Общински съвет Троян


Създаден
Размер
Тегления
2017-06-09 09:57:57
1.08 MB
153

Наредба № 3 за реда за упражняване правата на Община Троян в търговските дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдруженията с нестопанска цел

Изтегляне
Изтегляне

Приета с решение № 22 от 18.12.2003 г. на Общинския съвет – Троян, изм. и доп. с решение № 274/31.03.2005 г. на ОбС – Троян, доп. с решение № 71/27.03.2008 г. на ОбС – Троян, изменена и допълнена с решение №156/11.09.2008 г., изменена с Решение № 246/29.09.2016 г. , изменена с решение №418/27.04.2017 г. на ОбС – Троян


Създаден
Размер
Тегления
2017-05-01 10:26:19
134.5 KB
81

Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

Изтегляне
Изтегляне

Изменена с решение №417/27.04.2017 г. на ОбС – Троян


Създаден
Размер
Тегления
2017-05-01 18:20:59
241.5 KB
133

Наредба № 5 за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие в регистър на община Троян

Изтегляне
Изтегляне

Приета с решение на ОбС – Троян № 374/30.03.2017 г.


Създаден
Размер
Тегления
2017-04-03 16:44:24
23.94 KB
48

Наредба за условията и реда за съставяне на тригодшна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет

Изтегляне
Изтегляне

Приета с Решение на Общинския съвет № 521 от 23.01.2014 г.;
Изменена и допълнена с Решение на ОбС-Троян № 279 / 27.10.2016 г.


Създаден
Размер
Тегления
2016-11-18 14:04:14
207.5 KB
210

Наредба за насърчаване на инвестициите в община Троян

Изтегляне
Изтегляне

Приета с решение № 84 / 31.03.2016 г. на Общински съвет Троян


Създаден
Размер
Тегления
2016-04-06 11:23:02
104.5 KB
199

Наредба за принудително изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях на територията на община Троян

Изтегляне
Изтегляне

Приета с решение № 896 по протокол № 47 от 30.04.2015 г. на ОбС - Троян


Създаден
Размер
Тегления
2015-05-08 15:34:21
71.5 KB
419

Наредба №2 за управление на отпадъците на територията на Община Троян

Изтегляне
Изтегляне

Приета с Решение на Общински съвет град Троян № 662 от 26.06.2014 г.


Създаден
Размер
Тегления
2014-07-03 10:38:26
228 KB
523