Приемен ден на Председателя на ОбС - Троян

Приемен ден на Председателя на ОБС Троян Николай Тодоров с граждани от вторник до четвъртък (без дните с насрочени заседания на ОбС и постоянните комисии) от 14.00 до 16.00 часа в Община Троян - кабинета на Председателя.

Предварително записване в деловодството на ОбС - Троян - тел. 0670 6 80 06

Следващо заседание

28.09.2017 - 13:30 часа

Заседание № 24 на ОбС - Троян

Оставащо времеВ процес

Предложение за изменение на наредби - за редовната сесия на ОбС-Троян през месец март 2017 г.

Files:
Наредба за изменение и допълнение на наредба № 1 за опазване на обществения ред на територията на община Троян (Проект!)
Date 2017-03-14 Filesize 32.5 KB Download 136

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 3 за реда за упражняване правата на Община Троян в търговските дружества с общинско участие в капитала, в граждански дружества и сдруженията с нестопанска цел (Проект!)
Date 2017-03-14 Filesize 31 KB Download 98

Наредба за изменение и допълнение на наредба № 7 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Троян (Проект!)
Date 2017-03-14 Filesize 36.5 KB Download 140

Наредба за изменение и допълнение на наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество (Проект!)
Date 2017-03-14 Filesize 31.5 KB Download 110